Welkom leesmevoor lezer!

Registreer jezelf (Ontdek de voordelen)  |   Wachtwoord vergeten?

Digitale prentenboeken
Lola op 'e moanne

Digitaal prentenboek. Lola kan niet slapen. Haar ouders hebben ruzie! Lola kijkt uit het raam en doet stilletjes een wens. He, wat is dat? Wat gebeurt er nu? Beleef dit prachtige digitale prentenboek snel mee! Fries gesproken.

Auteur: Sanne Miltenburg
Illustrator: Sanne Miltenburg
Verteld door: Tamara Schoppert
Vertaling: Tsjebbe Hettinga

Deel deze site met je vrienden en vertel hoe leuk voorlezen is!

Om dit digitale prentenboek "Lola op 'e moanne" op leesmevoor.nl te kunnen voorlezen heb je de laatste Flash speler nodig,
die je hier gratis kunt ophalen:
Get Adobe Flash player

Nog geen reacties. Laat je een reactie achter?

Plaats een reactie

Lees voordat je een reactie plaatst onze nettiquette.

Digitale prentenboeken - Lola op 'e moanne
Link: www.leesmevoor.nl/digitale-prentenboeken/lola-op-'e-moanne.htm


Lola hat in prachtige tekening makke.
"Heit, mem, sjoch ris!"
Se huppelet de trep del nei de wenkeamer.
Maar oh oh... dan heart se it al.
Heit en mem hawwe rzje.
Lit dy stomme tekening no ek mar.
Lola rint op 'e teannen wer by de trep op.
It is allang bedtid.
Lola hat al toskboarstele en de pyjama oandien.
Mem komt mar net om har te bestopjen.
Soe se har fergetten wze?
Lola wynt mar yn 't bd om.
Snder nachttt kin se net lekker sliepe.
Se klimt it bd t en se stoarret nei bten ta.
Wat in moaie ljochtsjes.
De moanne stiet fol oan 'e himel
as in freonlik gesicht.
Soe it dr aardiger wze as hjirre?
Hea, sjoch, in fallende stjer!
No mei se in winsk dwaan...
"Ik woe... dat ik nei de moanne koe",
lsteret se.
Der falt wat gruts troch har iepen finster.
Huh, wat is dat?
"Wat bisto?", freget Lola ferheard.
"Ik bin in winskstjer en ik hearde krekt datsto fuort est."
"Kom, klim my mar op 'e rch,
dan meitsje wy in tochtsje!"
Dat wol Lola wol.
Se krijt de kat stevich beet.
De stjer springt troch it finster
en dr gean se!
Se komme heger en heger.
De loft is grut en blau.
Der binne in hiele protte bruorkes en suskes fan Stjer.
Se gibelje en glinsterje.
En sjoch, de moanne, grut en rn.
"Wat moai", ropt Lola.
"Gean wy dr hinne?"
"Hldt dy fest!" ropt de stjer.
"Ik lnje drekt!"
Mei in klap komme se op 'e moanne telne.
Oei, in poatsje fan 'e stjer stiet hielendal skean.
"Au", grynt er.
"No kin 'k net goed mear fleane."
Dr sitte se dan.
Hoe komme se no wer ths?
"Mem, heit!, ropt Lola hiel hurd.
Geane dr de lken iepen?
Lola har lden wurde knap kjel
at se har sa fier fuort sitten sjogge.
"Wachtsje mar!
Wy betinke wol wat!", ropt heit.
Heit tekenet in lyts plan.
"Wannear't wy gearwurkje
dan krije wy Lola wol wer werom."
En dus gean se oan 'e slach.
Se sjouwe it bad foarsichtich nei nderenta.
Heit bynt allegear touwen oan it bad fest
En mem makket in hiele grutte ballon fan de wask.
Lang om let is de ballon klear.
Se fleane.
De luchtballon swevet hyltiid heger
nei de stjerren ta.
En nei Lola, dy't op harren wachtet.
"Heit! Mem!"
Lola is hiel bliid om heit en mem te sjen.
"Wy soene dy ophelje!", ropt heit.
"Spring mar, ik hein dy wol op."
En Lola belnet yn heit syn sterke earmens.
Mem suchtet fan ferlichting.
Want Lola is wer feilich werom.
Mar wat gebeurt der no?
De stjer springt op de ballon,
dy't stikken giet.
Mei in gonkje fleane se nei nderen ta.
En se belnje yn 'e see.
Dr sitte se dan.
Midden op see mei allegear stikken wask
om har hinne.
Lola kriget in fijne oankrper fan heit en mem.
Se sieten sa oer har yn noed.
En de stjer fljocht draaierich op har ta.
"Ho", seit er, "myn wjokken dogge it wer!
No kin ik jimme nei hs ta bringe."
It bad is no in speedboat!
Wow, wat gean se hurd!
Lokkich, se binne wer ths.
Lola swaait har nije freon t,
tegearre mei har heit en mem.
"Goeie, stjer!"

Tekst: Sanne Miltenburg
Illustraties: Sanne Miltenburg

Op leesmevoor.nl gepubliceerd met toestemming van de rechthebbenden.
Alle rechten voorbehouden.

Volg ons op Twitter, Facebook of Google+ voor het laatste nieuws over de site en onze digitale prentenboeken.

De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Dank!

Je hebt je nog niet geregistreerd !

Registreer je en ontvang een bericht als we een nieuw prentenboek hebben gemaakt.

We hebben nog een heleboel nieuwe verhalen en functionaliteit in petto!

Ontdek alle voordelen van een registratie.