Welkom leesmevoor lezer!

Registreer jezelf (Ontdek de voordelen)  |   Wachtwoord vergeten?

Hugo en Anna
Nei de dolfinen

Dit friestalige voorleesverhaal gaat over Hugo en Anna, twee bijzondere kinderen. Sommige dingen kunnen ze namelijk niet zo goed. Ze gaan iets heel leuks doen. Ze gaan op vacantie zwemmen met dolfijnen! Zouden ze dat wel goed kunnen?

Auteur: Ellen van Boggelen Heutink
Illustrator: Ellen van Boggelen Heutink
Verteld door: Tamara Schoppert
Vertaling: Tsjebbe Hettinga

Deel deze site met je vrienden en vertel hoe leuk voorlezen is!

Om dit digitale prentenboek "Nei de dolfinen" op leesmevoor.nl te kunnen voorlezen heb je de laatste Flash speler nodig,
die je hier gratis kunt ophalen:
Get Adobe Flash player

Nog geen reacties. Laat je een reactie achter?

Plaats een reactie

Lees voordat je een reactie plaatst onze nettiquette.

Hugo en Anna - Nei de dolfinen
Link: www.leesmevoor.nl/hugo-en-anna/nei-de-dolfinen.htmElke moarn komt der in buske
dan wurdt Hugo ophelle.
Middeis komt er dan wer werom.
Dr kin er moai oer fertelle!
Anna wurdt ek ophelle
want sy is ek bysnder.
Harkje goed nei dit ferhaal
want aanst gebeurt der in wnder!
Hugo puzelet stomme graach.
Goed prate slagget him min.
Hy praat drom mei de hannen
sadat in elk it sjen kin.
Hy kin goed de fiters struse.
Mar dat giet wolris ferkeard.
Dan wurdt er faak in bytsje lilk...
En dat mei net, hat er leard.
Anna hat in rlstoel
want Har skonken binne net bst.
En ek har earmen binne net sa sterk.
Dat is foar har in lst.
Swimme, dat docht se graach
nst mem, dy leave skat.
Lekker swimme yn 't wetter
dat is foar Anna wat!
Spultsjes dwaan fynt Anna leuk
want se hat in goed ferstn.
Computerje, dat slagget har goed,
dat hat se prima yn 'e hn!
Hugo syn mem seit ynienen:
"Wy gean op reis nei de see ta."
"Nei in eiln hiel fier fuort
en Anna wol 'k ek mei ha!"
"Wy fleane mei it fleantch
nei de dolfinen ta!"
"Helpsto my mei koffers pakken?
Sjoch, dat doch ik sa."
Hugo laket dan fan 'e wille.
Hy wit wol wat dat is.
Hy sjocht de poster oan 'e muorre.
En wiist en seit dan: "Fisssk!"
Anna sit te wachtsjen
mei har bearke yn 'e hn.
Aanst sil se lekker swimme
mei dolfinen bij it strn!
Sjoch, Hugo stiet te swaaien.
Der rydt in fleantch foar.
No gean se it fleantch al yn
en sitte se njonken elkoar.
Se krije lekker iten
en bearke sit oan 'e thee.
It fielt dochs wol in bytsje nuver
om te fleanen boppe see!
Dan, oeren oeren letter
en yn in frjemd ln
stappe se yn in lyts buske
en ride lns it strn.
Fan it reizigjen binne se wurch.
Se binne oan even sliepen ta.
At wannear't se wekker binne
dan gean se nei de dolfinen ta!
Nei de blauwe see triuwt
Hugo de rlstoel dan alfst.
En sjoch, dr dkt in dolfyn op...
Och heden, it binne der twa mar leafst!
Hugo kriget in swimpak oan
mei in fest der oer.
It helpt him om te driuwen.
Ja, dat swimmen fynt er stoer!
Mar Peter bliuwt wol by him
en ropt nei de dolfyn:
"Komst ek mei Hugo te boartsjen?
D'r hat er in soad nocht yn!"
Floor helpt Anna yn har swimpak
en hldt har by de hn.
Anna fynt de dolfyn hiel leaf,
hy fielt sa sacht en waarm oan!
Hugo is no net benaud mear.
Hy aait de dolfyn op de rch om.
Mei Peter nst him swimt er mei
en swimt dan wer werom.
Oan de rch fan 'e dolfyn
hld Anna har stevich fest.
Tegearre mei Floortje swim se fuort
en dan wer werom op 't lst.
De dolfinen boartsje graach.
Se binne nei in bal oan 't happen.
Sjoch, se springe troch in hoepel
en hlde fan gekke grappen!
Dr komme de dolfinen wer oan.
Se stekke de hn al t.
Hugo jout se dan in fiskje.
Hy troppet it har yn de snt.
Hugo wurdt der rstich fan.
It swimmen docht er mei nocht.
Lilk sjochtst him safaak net mear.
It is de dolfyn dy't dat docht!
Anna is ek grutsk en bliid
Har skonken wurde krachtich
Swimme is in soad work,
mar mei de dolfyn is 't machtich
Anna docht it ek hiel goed.
Sjoch, dr is se hinne gien!
Floortje hat har net holpen.
Dat hat se hielendal sels dien!
Mar op in moaie moarn
is it feest ynienen oer, dre.
Se gean noch eefkes nei de see
en swaaie dan tegearre.
De dolfinen springe dan de loft yn,
om en om.
Jim binne hiel leave freonen,
we komme gau wer werom!
Hugo is no stoer op skoalle.
Hy lit de foto's sjen.
Fan syn freonen de dolfinen.
"Wat leuk!" seit juffrou Wen.
Anna is ek tige grutsk.
Want sjochris wat se docht:
Se kjimt har eigen hier no.
Dat docht se goed en mei nocht!
Ja, swimme mei dolfinen
dat wolle in soad minsken.
It helpt ek bern dy't wat mankeare,
want dy ha deselde winsken!Tekst: Ellen van Boggelen Heutink
Illustraties: Ellen van Boggelen Heutink

Op leesmevoor.nl gepubliceerd met toestemming van de rechthebbenden.
Alle rechten voorbehouden.

Volg ons op Twitter, Facebook of Google+ voor het laatste nieuws over de site en onze digitale prentenboeken.

De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Dank!

Je hebt je nog niet geregistreerd !

Registreer je en ontvang een bericht als we een nieuw prentenboek hebben gemaakt.

We hebben nog een heleboel nieuwe verhalen en functionaliteit in petto!

Ontdek alle voordelen van een registratie.